WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


III EDYCJA 2003/2004 - WYKŁAD 18


DRGANIA I FALE cz.2
prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
18.02.2004

Czas trwania: 32''


film dostępny również na DVD

  DRGANIA I FALE II

DRGANIA I FALE II

DRGANIA I FALE II

DRGANIA I FALE II
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Kamera: M.Latosińska. Montaż cyfrowy (komputerowy): M.Latosińska
STRESZCZENIE

Ten drugi wykład poświęcony będzie głównie falom. Na to aby powstały fale musi istnieć źródło fal i ośrodek, w którym mogą się one rozchodzić. W przypadku fal mechanicznych źródłem fali są przedmioty drgające np. ręka pobudzająca do drgań koniec gumowego węża czy słup powietrza w piszczałce organowej. W przypadku fal elektromagnetycznych źródłem fal mogą być drgające atomy lub obwody elektryczne. Fale mechaniczne rozchodzą się w ośrodkach wykazujących własności sprężyste. Mogą to być wspomniane węże gumowe, struny, napięte membrany, gazy, ciecze i sprężyste ciała stałe. Fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się nawet w próżni. Niezależnie od rodzaju fal opisuje się je za pomocą podobnych wielkości: długości fali, okresu lub częstości i prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku. Na wykładzie omówione i pokazane zostaną głównie fale mechaniczne i akustyczne oraz takie ich własności jak: dyfrakcja, interferencja, fale stojące. Rozpatrzone będzie bardzo ciekawe i niezwykle ważne zjawisko Dopplera polegające np. na zmianie odbieranej przez słuchacza częstości fali dźwiękowej wywołanej ruchem źródła dźwięku lub obserwatora. To zjawisko ma bardzo szerokie zastosowania we współczesnej nauce i technice m.in. służy do wyznaczania odległości galaktyk od Ziemi! Oprócz fal mechanicznych krótko omówione zostaną fale elektromagnetyczne i fale materii, które towarzyszą poruszającym się cząstkom materialnym. To właśnie idea fal materii, wprowadzona w latach 20-tych XX wieku, legła u podstaw mechaniki kwantowej - tej niezwykle płodnej teorii fizycznej opisującej mikroświat. Wykład ma pokazać słuchaczom, że różne zjawiska falowe opisywane są podobnym językiem.

O WYKŁADOWCY

Wojciech NAWROCIK jest profesorem fizyki na Wydziale Fizyki UAM. W latach 1987-90 był dyrektorem Instytutu Fizyki i w latach 1993-99 dziekanem Wydziału Fizyki UAM. Dla studentów kierunku fizyka wykłada mecha-nikę i wstęp do fizyki fazy skondensowanej. Pracuje w Zakładzie Kryształów Moleku-larnych i zajmuje się badaniami struktury, dynamiki i przejść fazowych w układach molekularnych. Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych. W badaniach stosuje głównie metody diele-ktryczne i rozpraszania neutronów. Przez wiele lat przebywał na stażach w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Współpracuje z wieloma uniwer-sytetami europejskimi. Jest członkiem międzynarodowej grupy EUPEN zajmującej się nauczaniem fizyki w Europie. Przewodniczy Krajowemu Komitetowi Organizacyjnemu festiwalu "Fizyka na Scenie 3"

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Tajemnica neutronu

Drgania i fale cz.1

Drgania i fale - Akustyka

Od wahadła do efektu foelektrycznego

O ruchu obrotowym ciał sztywnych...

Nanowiedza i nanotechnologia...

Od zderzenia kulek do zderzenia protonów w wielkim zderzaczu hadronów (LHC)Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska